ประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ
2.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ
3. โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ เพื่อเป็นการหารือแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกันในระดับภาค ไตรมาส 3-4
ในการนี้ ศึกษาธิการภาค ๗ มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศึกษาธิการภาค ๗ เป็นประธานขับเคลื่อนการประชุม

ภาพประกอบกิจกรรม