ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑:ป)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ประกาศ ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:ป/ฉ และ ปพ1บ/ฉ) จำนวน 13 ฉบับ ตามประกาศดังแนบ

รายละเอียด คลิกที่นี่ >>>> ไฟล์ประกาศ <<<<<