ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างอาชีพ เป็นเวทีการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยการจัดการประกวดแข่งขันให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลาและสตูล

ขอเชิญชวนหน่วยงานหรือสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันในโครงการดังกล่าว โดยสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโทรสาร 073-216755 หรือ E-mail : yalasci_01@hotmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอาเรฟ หะยีดือเร๊ะ ผู้รับผิดชอบโครงการ 081-1222351

 

รายละเอียด หลักเกณฑ์และใบสมัคร คลิกที่นี่