ประชุมการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กลไก กศจ.นราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2563-2565 ครั้งที่ 1/2564

ประชุมการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2563-2565 ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30. น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดประชุมการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา ตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2563 – 2565 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาเห็นชอบนโยบาย จุดเน้น และตัวชี้วัด การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส และให้การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาสเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้